اِحیایِ روان اِحیایِ زندگی

  • خانه
  • پرسشنامه شخصیت افراد بهنجار NEO

پرسشنامه شخصیت افراد بهنجار NEO

پرسشنامه شخصیت افراد بهنجار NEO

معرفی آزمون نئو:

آزمون شخصیتی است برای افراد بهنجار(سالم) و همینطور در امور بالینی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.این آزمون در ابتدا توسط کاستا و مک کرا 1992 بعنوان یک پرسشنامه خود گزارش دهی مطرح شد که شامل تنها سه مولفه ی : روان رنجور خوییN،برونگراییE،باز و پذیرا بودنO که کاستا و مک کرا به علت اینکه رده های بالای شخصیت را مهم تر و سودمند تر می دانستند که این نتایج بر اساس مرورو ادبیات موجود و تحقیقات تجربی آن ها به دست آمده بود و به همین دلیل به آن رویکرد تنزلی گفته می شود.که در نسخه ی تجدید نظر شده ی آزمون نئو تبدیل به 5 حیطه یا مولفه شد.دارای پنج مولفه ی شخصیت که در طی دهه های گذشته به اجماع رسیده شده است و شامل: روان آزرده خوییN،برون گراییE،پذیرا بودنO،سازگاریA،مسئولیت پذیریC می باشد.هر کدام از این مولفه ها خود شامل 6 زیر خصیصه می باشد بنابراین پرسشنامه نئو در مجموع 30 ویژگی شخصیت را می سنجد.هر ویژگی شامل 9 8 سوال است لذا در مجموع 240 ماده داریم.نئو دارای سه فرم S و R است که در S توسط آزمودنی طبقه بندی می شود اما در فرم جدید R درجه بندی با مشاهدهگر است و تفاوت دیگر دو فرم این است که فرم R با ضمیر سوم شخص شروع می شود.فرم سوم فرم کوتاه است NEO-FFI: شصت سوال دارد و نمره گذاری در تمامی موارد یکسان نیست و در برخی از سوالات نمره گذاری معکوس است .

مولفه های آزمون نئو: همونطور که در بالا عنوان کردیم پرسشنامه نئو دارای پنج مولفه و در هر مولفه دارای شش خصیصه می باشد که بررسی هر کدام به تفکیک می پردازیم.

روان رنجور خویی: اضطراب – افسردگی – تکانش گری – آسیب پذیری – خصومت – خودآگاهی

برونگرایی: گرم بودن – معاشرتی بودن – جسارت – فعالیت – هیجان خواهی – هیجانات مثبت

تجربه گرایی یا باز بودن:تخلیل – احساسات- اعمال – زیبایی شنایی – عقاید – ارزش ها

پذیرا بودن یا موافق بودن:اعتماد – صراحت – نوعدوستی – اجابت – میانه روی – دلرحمی

دقیق بودن یا وظیفه شناسی:صلاحیت-نظم-وظیفه شناسی-پیشرفت-سختکوش-خویشتن دار-تامل کردن

نمره گذاری آزمون نئو: نمره گذاری لیکرت که در فرم کوتاه برخی از گویه ها نمره گذاری آن ها معکوس هستند.

اعتبار و پایایی آزمون نئو: نسخه ی تجدید نظر شده با استفاده از راه کار آزمون سازی عقلانی_تجربی تهیه شده است که بر اعتبار سازه تاکید دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: